ÁSZF és felhasználói szabályzat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8 1. em. 8., cg.: 01-09-921744, adószám: 18087073-2-41)(továbbiakban: Szervező), mint a „19. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás” elnevezésű rendezvény (továbbiakban: rendezvény) szervezője által a rendezvényen Kiállítóként (továbbiakban: Kiállító) történő részvétellel kapcsolatosan egyoldalúan, a Kiállító közreműködése nélkül előre meghatározott szabályokat tartalmazza. Jelen ÁSZF a Szervező és a Kiállító között létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 1. A szerződés létrejötte:

  1. A Kiállító ajánlatának minősül a http://educatioexpo.hu weblapon (továbbiakban: weblap) elérhető Megrendelőlap cégszerűen aláírt példányának postai megküldése a Szervező részére vagy szkennelt példányának feltöltése a weblap kiállítói adminisztrációs felületén keresztül. A Megrendelőlapon a Kiállító semmilyen egyoldalú feltételt, vagy fenntartást nem köthet ki, és ajánlatához a Szervező 1.3. pontban meghatározott nyilatkozatának megtételéig kötve van.
  2. A Megrendelőlap cégszerűen aláírt példányának megküldésével a Kiállító egyben igazolja, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyek a Megrendelőlap elválaszthatatlan részét képezik.
  3. A Szervező a kiállítási terület kijelöléséről indokolási kötelezettség nélkül határoz, amely döntését a Kiállítóval az ajánlatra vonatkozó visszaigazolás megküldésével közli. A Kiállító a visszaigazolás megküldését követő 3 munkanapon belül jogosult írásban jelezni a Szervező felé, ha a visszaigazolásban foglaltakat bármely okból vitatja. Az előbbi határidő lejártával és a szerződő fél ajánlatának fentiek szerinti visszaigazolásával a felek között a szerződés létrejön.
 2. A szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések:

  1. A Szervező a Kiállítók rendezvényen való megjelenését standok rendelkezésre bocsátásával biztosítja. A standokat a Szervező tervezi és építi meg és azok biztonságos, rendeltetésszerű használatáért szavatol. A Kiállító a standok kialakítását kizárólag a Szervező előzetes engedélyével, a Szervezővel egyeztetett módon változtathatja meg, ezen kötelezettség megszegése miatt keletkezett károk miatt a Szervező felelősségét kizárja.
  2. Amennyiben kiállítónk igényli, egyedi esetekben lehetőség van saját installáció felhasználására is, ám ez a részvételi díjat nem módosítja. A saját építésű, egyedi standok építési tervét 2018. november 16-ig kérjük elküldeni az sales@hookkft.hu címre.
  3. Kiállító 3 m-es standmagasságot meghaladó standszerkezetet csak külön térítés ellenében jogosult építeni, melynek díja a 3 m-t meghaladó, látható felület minden négyzetméterére nettó 40.000 Ft, a kivitelezési költségeken felül. Ez a szabály vonatkozik a Szervező vagy alvállalkozója által épített, 3 m-nél magasabb standokra is.
  4. Amennyiben egy standon egynél több kiállító is képviselteti magát, a Szervező jogosult a stand és egyéb szolgáltatások díjának meghatározása során a standon megjelenő egyes résztvevőkre érvényes egységárak közül a magasabbikat alkalmazni, valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan.
  5. A Szervező minden standhoz biztosít egy ún. alapszolgáltatást, ennek tartalma a weblapon, illetve a Megrendelőlapon is feltüntetésre kerül. A Kiállító a megrendelőlapon meghatározott további szolgáltatásokat is igénybe vehet az ott meghatározott külön díj ellenében.
   A Kiállító tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejöttét követően a Szervező jogosult az igénybe vett szolgáltatások teljes összegéről díjbekérőt kiállítani 8 napos fizetési határidővel, tudomásul veszi továbbá, hogy a standok csak a díjbekérő maradéktalan kiegyenlítése után foglalhatók el.
   A Kiállító tudomásul veszi, hogy a meghirdetett kedvezményes előfoglalási árak csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a Szervező által kiállított díjbekérő összegét a Kiállító az abban megjelölt határidőig, de legkésőbb a kiállítói beköltözésig kiegyenlíti. A fizetési határidő be nem tartása esetén Szervező jogosult a listaár és a kedvezményes ár különbözetét kiszámlázni Kiállító felé.
   A stand területén a Kiállító saját cégén (cégcsoportján) kívüli másik cég megjelenése csak a Szervező engedélyével lehetséges.
  6. A Kiállító jogosult a stand területén a megkülönböztetést szolgáló saját arculati elemeit, dekorációt elhelyezni, valamint ott az általa hozott berendezéseket, eszközöket használni, amelyekkel kapcsolatosan felelősség terheli.
  7. A Kiállító a HUNGEXPO területén lévő parkolóhelyeket csak külön díj ellenében veheti igénybe.
  8. A Kiállító a stand elemeiben, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlanban okozott kárért felelősséget vállal, és a kár helyreállításának költségét számla ellenében a Szervezőnek megtéríti.
   Amennyiben a rendezvény alatt a Szervezőnek fel nem róható ok miatt éri bármilyen hátrány (pl. lopáskár, baleset) a Kiállítót, azért anyagi felelősséget a szervező nem vállal.
  9. Amennyiben a Kiállító zeneszolgáltatást vagy bármilyen 40 dB-nél nagyobb zajterheléssel járó tevékenységet kíván végezni a rendezvényen, azt köteles a Szervezőnek előzetesen, a rendezvény kezdete előtt legalább 10 nappal írásos formában bejelenteni.
  10. A Kiállító promóciós tevékenységet (beleértve szórólapok és reprezentációs ajándékok osztását, kérdőíves megkérdezéseket, a látogatókat a Kiállító standjához irányító személyeket, illetve ezt a célt szolgáló dekorációs elemeket is) saját standján kívül kizárólag csak a Szervező előzetes hozzájárulásával külön díj ellenében végezhet.
   A Szervező 15.000 példányban ún. információs kiadványt készít és ad át ingyenesen a rendezvényre belépők számára, amely tartalmazza a Kiállítók főbb adatait, a rendezvény programbeosztását, valamint az eligazodást segítő térképet. A Szervező külön díj ellenében lehetőséget biztosít arra, hogy a Kiállítók hirdetéseket tegyenek közzé az információs kiadványban.
   A Szervező legfeljebb 25 perces előadások, bemutatók, beszélgetések tartása céljából külön díj ellenében színpadot, kivetítőt és hangosítást biztosít.
  11. A Kiállító, annak munkatársai a rendezvény hivatalos nyitva tartási idején kívül is jogosultak a rendezvény területére belépni a szükséges előkészületi munkálatok elvégzése (pl.: berendezések szerelése, arculatelemek elhelyezése) céljából. A nyitva tartási időn kívüli belépés kizárólag az erre jogosító karszalag felmutatásával történhet. A Szervező minden Kiállító számára biztosít a standméret alapján 1,5 négyzetméterenként 1 db karszalagot. Ha ezen felül további karszalagra van szükségük a standszemélyzet számára, akkor azt külön díj ellenében rendelhetik meg.
  12. A Kiállító a standot a rendezvény zárónapját követően 19:00-ig kiürítve, az eredeti állapotnak megfelelően adja át a Szervezőnek. A rendezvény bontása után az el nem szállított kiállítási tárgyakat a Szervező a Kiállító költségére elszállíttathatja, illetve azokat megsemmisítheti.
  13. A Szervező a rendezvény területének éjszakai őrzéséről gondoskodik (a rendezvény előtti napon 22 órától másnap reggel 7 óráig, a rendezvénynapokon 18 órától másnap 8 óráig).
 3. Fizetési feltételek

  1. A standbérleti díj és valamennyi szolgáltatás a számlán szereplő fizetési feltételek szerint átutalással fizetendő a Szervező Budapest Bank által vezetett 10102244-30688200-01003007 számú bankszámlájára. A Szervező a számlát a 2.3. pont szerinti, kiegyenlített díjbekérő összegével csökkentve 15 napon belül bocsátja ki.
  2. A Kiállító jogosult a megrendelést lemondani az alábbi feltételek szerint: 2018. december 7-ig történő lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások teljes díjának 50 %-át, 2018. december 7-31. közötti lemondás esetén a teljes díj 70 %-át, 2019. január 1.-i vagy azutáni lemondás esetén a teljes díjat köteles a megrendelő megfizetni.
  3. A Szerződő fél részéről történő lemondás csak írásban, a szervező részére igazolható módon megküldve érvényes. A lemondás attól az időponttól érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat a szervezőhöz megérkezik.
  4. Szervező biztosítja a Ft-ban történő fizetés mellett az euróban történő fizetés lehetőségét is. Amennyiben Kiállító euróban történő fizetést választ a megrendelés során, Szervező valamennyi szolgáltatási díját 310 Ft/euro árfolyammal számol át. Ez a váltási árfolyam mindaddig van érvényben, amíg az euro Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyama 310 Ft felett tartózkodik. 310 Ft/euro vagy annál alacsonyabb árfolyam esetén a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott aktuális árfolyam kerül alkalmazásra a fizetési kötelezettségek megállapítása és a számlázás során.
  5. A Kiállító köteles az igényelt szolgáltatások ellenértékét a rendezvény megelőző héten, legkésőbb 2019. január 4-ig a Szervező részére a Szervező által kibocsájtott díjbekérőn feltüntetett módon megfizetni.
 4. Vegyes rendelkezések

  1. A Szervező csak a határidőre leadott rendelések maradéktalan teljesítését vállalja. A Kiállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a megjelentetni kívánt anyagokat, információkat, a rendezvényen használt eszközökhöz szükséges adatokat határidőre nem juttatja el a Szervezőhöz, a Szervező nem tudja teljesíteni a szerződésben vállaltakat, és a Kiállító ebből eredő káráért felelősséget nem vállal.
  2. A Kiállító a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével kapcsolatos észrevételeit – a bizonyíthatóság érdekében – a rendezvény ideje alatt, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban be kell jelentenie a szervezőnél. A megadott határidők után érkező reklamációkat a Szervező nem tudja figyelembe venni.

A felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek, a Megrendelőben foglaltak és a Szervező visszaigazolása, továbbá a felek közötti esetleges írásbeli nyilatkozatok.

Jelen ÁSZF 2018.10.08-tól visszavonásig érvényes