Policy

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

A Rendezvényre az alábbi feltételek mellett lehet belépni.

A szervező kiköti, hogy a Rendezvény ingyenes minden Látogató számára.

A rendezvény területére a belépni az 1-es kapun keresztül, az I-es Fogadócsarnokon áthaladva lehet, az alábbi időszakokban:

2018.01.18. 10 óra 00 perc és 16 óra 45 perc között.

2018.01.19. 10 óra 00 perc és 16 óra 45 perc között.

2018.01.20. 10 óra 00 perc és 16 óra 45 perc között.

/Ez alól kivételt képeznek az előzetesen regisztrált csoportok. A különjáratos busszal érkező előzetesen regisztrált csoportok mindhárom nap 9:00 és 9:45 között busszal behajthatnak a Rendezvény terület 6-os számú kapuján. A gyalogosan és/vagy tömegközlekedéssel érkező előzetesen regisztrált csoportok a Rendezvényterület 3-as számú kapuján keresztül tudnak bejutni, szintén 9:00 és 9:45 között. Az előzetesen regisztrált csoportok érkeztetése a III-as fogadócsarnokban történik mindhárom nap 9:00 és 9:45 között./

A beléptetés jogát és annak korlátozását a Szervező fenntartja.

A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyak körét korlátozza:

Az előbbiekre is figyelemmel tilos a Rendezvény területére szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá bárminemű lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

Ezen tárgyak elkobozhatóak a bejáratnál, vagy amennyiben a Szervezők később észlelik annak bevitelét, a Rendezvény területén bárhol. Az ilyen módon elkobzott tárgyak után sem tulajdoni, sem kötelmi igénnyel nem élhet Látogató a Szervezővel szemben. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

Pilóta nélküli légi járművet (drón) a Rendezvény területére kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével lehet bevinni.

Nem alkohol tartalmú italok, élelmiszerek vagy dohánytermékek kereskedelmi mennyiségben történő bevitele a Rendezvény területére TILOS!

Kereskedelmi mennyiségnek számít az italok és élelmiszerek körében a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges ésszerű mennyiséget meghaladó mennyiség.

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott fogyatékkal élő személyek kizárólag nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A cselekvőképesség korlátozása vagy kizárása miatt gondnokság alatt álló nagykorú személyek szintén csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a Rendezvény területén.

A Rendezvény területére a Szervező engedélye nélkül járművel behajtani tilos.

A Rendezvény területére állatok behozatalára nincsen mód, kivéve a jogszabályban meghatározott segítő- és vakvezető kutyákat. A segítő- és vakvezető kutyák csak érvényes oltási igazolvány és egyedi azonosító (pl. mikrochip) megléte esetén vihetők be a Rendezvényre. Az állat gazdája köteles pórázt és nyakörvet használni az állaton, köteles továbbá a Szervezőnek a Rendezvény ideje alatt is elérhető telefonszámát megadni. Ezen feltételek meglétét a beléptetés során és a Rendezvény alatt a Szervező ellenőrzi, hiányosság esetén az állat beengedését megtagadhatja, illetve az állatot a rendezvényről kitilthatja. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében is a szájkosár használata kötelező, figyelemmel arra, hogy az állat a nagy tömegre és az audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagálhat. A segítő- és vakvezető kutyáért a Látogató felel.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A Látogató a Rendezvény területén a hatályos jogszabályokat és a házirend szabályait köteles betartani. A Látogató tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve hogy nekik vagyoni kárt okozzon. A Látogató nem tanúsíthat továbbá másokban megbotránkozást keltő, obszcén vagy kirívóan közösségellenes magatartást.

A Látogató a Rendezvény helyszínéül szolgáló terület használata során köteles törekedni arra, hogy a környezetet ne károsítsa, így köteles a hulladékot a Szervező által elhelyezett hulladékgyűjtőkben, konténerekben elhelyezni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Rendezvény lebonyolítására szolgáló berendezések, eszközök, műtárgyak rongálására irányul. A Látogató az általa okozott károkért helyt állni köteles.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet. Hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak nyilvános közléséhez.

Látogató tudomásul veszi, hogy a róla készített kép- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, és a Szervező engedélyével más személyek korlátozás és a Látogatónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosultak a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

A Látogató jogosult mobiltelefonnal vagy nem professzionális fotófelszereléssel a Rendezvényen hang- és képfelvételt készíteni. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, mások személyiségi jogait tiszteletben tartva használhatja, az azokon szereplő személyeket kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azon sérelmek és károk miatt, amit a Látogatók az előzőekben írtak megszegésével okoznak.

A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A Rendezvény területén dohányozni csak az arra kijelölt helyeken szabad.

A rendezvény területén alkohol tartalmú ital fogyasztása, árusítás TILOS!

Kábítószernek minősülő anyagok birtoklása, árusítása és fogyasztása a Rendezvény területén is tilos és minden esetben büntetőjogi eljárást von maga után.

A Rendezvényen a szervezett programokkal össze nem függő bármilyen demonstráció és politikai megmozdulás TILOS.

A Rendezvény területén megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró biztonsági szolgálat és szakmai stáb felügyeli a jelen házirendben meghatározott magatartási szabályok és a Rendezvényre vonatkozó jogszabályban is rögzített biztonsági előírások érvényesülését. A Látogató köteles a Rendezvény területén szolgálatot teljesítő szakmai személyzettel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködni, utasításaikat a Látogatók életét, testi épségét fenyegető bármilyen rendkívüli helyzet esetén követni. A Látogató ezen személyek eljárásával szemben a Rendezvény területén működő ún. információs ponton panasszal élhet.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

A Rendezvény helyszínén elhagyott tárgyakért a Szervező nem vállal felelősséget. A talált tárgyak az információs pontban adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni. A talált tárgyakat a rendezvény után 7 napig őrizzük meg, és az info@hookkft.hu email címen lehet érdeklődni ezek ügyében.

A rendezvényen folyamatos orvosi és mentőügyelet működik. A rendezvény orvosi szolgálata a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően orvosi és elsősegélynyújtási szolgáltatást biztosít a Rendezvény során a 33-as épületben.

A Szervező kizárólag az érdekkörében felmerült és neki felróható károk miatt vállal felelősséget a Látogatók irányába. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb, neki fel nem róható káresemény kapcsán, így különösen azon károk miatt, amit a Látogatók egymásnak szándékosan vagy gondatlanságból – akár bűncselekmény elkövetésével – okoznak, amelyek a Látogatót a jelen házirendben foglalt szabályok be nem tartása miatt érik; a Szervező nem felel továbbá a Látogató vagyontárgyainak elvesztése, megrongálódása miatt sem. Amennyiben a Látogatót a Szervező szerződéses partnerei (pl.: vendéglátóegységek) magatartása folytán vagy nekik felróható okból éri kár, úgy igényüket közvetlenül a szerződéses partnerrel szemben kötelesek érvényesíteni.

Wi-fi

A Rendezvény területén a Szervező wi-fi szolgáltatást biztosít, melynek használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Látogató a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy az által megadott adatokat Szervező átadhatja harmadik fél számára és Látogató tudomásul veszi, hogy az adatokra a Szervező kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az adatokat Szervező, és az esetleges átadás esetén adathasználóvá váló harmadik fél nyilvánosságra nem hozza, azokat közzé nem teszi, és azok kezelésekor a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával jár el.